vyhodnekurzy.cz

Změňte své finance k lepšímu

Slovník pojmů

Směna peněz

je poměr hodnoty jedné měny vůči jiné měně.
Zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication je mezinárodní síť pro přenos finančních zpráv mezi bankami. Bankovní SWIFT kód unikátní identifikátor banky, který se používá při mezinárodním převodu peněz. Kód se skládá z osmi nebo jedenácti znaků a obsahuje informace o názvu banky, zemi, městě a pobočce. Použití SWIFT kódu zajišťuje rychlý a bezpečný přenos peněz mezi bankami po celém světě.
Zkratka pro International Bank Account Number je mezinárodní standard pro identifikaci bankovních účtů. Jedná se o unikátní číslo, které umožňuje jednoznačně identifikovat účet v rámci mezinárodních platebních transakcí. Skládá se z kódu země, kontrolního čísla a bankovního účtu. Použití IBANu urychluje mezinárodní platby a snižuje riziko chyb při zadávání údajů.
Česká národní banka je hlavním dohledovým orgánem finančního trhu v ČR.
je zkratka pro Ministerstvo financí České republiky.
Evropská centrální banka je nezávislá instituce, která má za úkol udržovat stabilitu cen v eurozóně.
je rozdíl mezi kurzem Evropské centrální banky a celkovým nákladem poskytovatele na směnu peněz vyjádřený v procentech. Tento rozdíl je dle směrnice EU povinna uvádět každá platební instituce při nabídce směny peněz spotřebiteli.
jsou hotové peníze v cizí měně.
je bezhotovostní forma cizí měny.
je trh, kde se obchoduje s různými měnami.
Investoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry znějící na cizí měnu, a pokud příslušný devizový kurz klesá. Zdroj: www.mfcr.cz
je využití cenových rozdílů na různých trzích k zisku.
je schopnost měny být směnitelná za jinou měnu bez omezení.
Cizí měna držená jinou zemí jako součást jejích měnových rezerv (nejčastěji dolar, euro).
je vládní politika týkající se rozpočtu a daní.
je politika centrální banky týkající se množství peněz v oběhu a úrokových sazeb.
je souhlas klienta (plátce) s tím, aby z jeho účtu banka provedla inkasa (platby), k nimž dá příkaz konkrétní osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená (většinou jej vystavujeme proto, aby z našeho účtu mohly být uskutečňovány pravidelně platby, jejichž konkrétní výše se může měsíc od měsíce lišit, např. pro platby mobilním operátorům). Zdroj: www.mfcr.cz
je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce. Zdroj: www.mfcr.cz
je datum účinnosti, kdy je částka (například částka transakce) konvertována z jedné měny do druhé s použitím relevantního měnového kurzu platného v onen den. Zdroj: www.mfcr.cz
je trh, kde se obchoduje s měnami.
je míra kolísání směnných kurzů na trhu.
je seznam směnných kurzů, který určuje cenu směny měn.
je výměna jedné měny za jinou měnu za určitou dobu.
je dohoda o směně měny za pevnou cenu v budoucnosti.
je trh, kde se směňují měny okamžitě.
je finanční záloha používaná pro obchodování na devizovém trhu.
je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou směnného kurzu.
je opatření, které snižuje riziko při obchodování na devizovém trhu.
Secure Hash Algorithm se používá pro ověřování a zabezpečení dat v mezinárodních platebních převodech.
Bank Identifier Code je identifikační kód banky, používaný pro mezinárodní bankovní převody.
je příkaz k úhradě, kde náklady na bankovní poplatky a provize hradí odesílatel.
je příkaz k úhradě, kde náklady na bankovní poplatky a provize hradí příjemce.
je proces vypořádání finančních transakcí mezi bankami.
je účet, který má jedna banka u jiné zahraniční banky v cizí měně.
je účet, který má banka u jiné banky pro usnadnění transakcí s cizími měnami.
Price Interest Point je nejmenší jednotka, kterou se mění směnný kurz.
je doba vypořádání transakce, v tomto případě za 1 pracovní den.

Investice

je proces, kdy se alokují peníze nebo jiné zdroje do projektu, podniku nebo aktiv s cílem získat zpět větší hodnotu nebo zisk v budoucnu. Cílem investování je maximalizovat zisk a minimalizovat riziko.
je osoba, která investuje své peníze do aktiv s cílem získat výnos.
je zisk, který investor obdrží z investice do určitého aktiva, například akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo podnikání. Tento výnos je nejčastěji vyjádřen jako procento návratnosti investice.
je pravděpodobnost ztráty peněz nebo výnosů z investice v důsledku nejistoty na trhu, změn v ekonomických podmínkách, politických událostí, nebo jiných faktorech, které mohou ovlivnit hodnotu investice.
je schopnost přeměnit aktivum na hotovost bez výrazného snížení jeho hodnoty. V podstatě to znamená, že likvidní aktivum může být snadno a rychle prodáno za tržní cenu, což umožňuje investorům a podnikům rychle reagovat.
jsou investice do projektů, společností a aktivit, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Mezi příklady udržitelných investic patří například investice do obnovitelných zdrojů energie, energeticky úsporných technologií, ekologických staveb, sociálně odpovědných firem nebo projektů zaměřených na vzdělání a rozvoj komunity.
je finanční částka, která slouží jako základ pro výpočet úroků. U úvěrů je to částka půjčená věřitelem dlužníkovi a u vkladů je to částka vložená klientem na účet. V čase a v závislosti na dalších okolnostech se její výše mění. U úvěrů se díky provedeným splátkám zpravidla postupně snižuje. Úrokům, které jsou z jistiny vypočteny, říkáme příslušenství. Splácení úroků z úvěru však jistinu automaticky nesnižuje. Naopak u termínovaných vkladů bývá mezi klientem a finanční institucí zpravidla dohodnuto, že jistina se o připsané úroky postupně navyšuje. Zdroj: www.mfcr.cz
je datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně, např. splatnost úvěru nebo splátky úvěru, splatnost termínovaného vkladu. Zdroj: www.mfcr.cz
je pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou. Zdroj: www.mfcr.cz
je cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele např. spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti (tzv. dividenda), právo na likvidačním zůstatku, právo na informace. Zdroj: www.mfcr.cz
je podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů. Zdroj: www.mfcr.cz
je cenný papír, který vydává stát nebo firma s příslibem, že investorovi vrátí půjčené peníze v určitém termínu a s určitým úrokem. Dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečnou investici, jelikož mají pevně stanovené podmínky splácení a úrokování.
je ukazatel vývoje trhu nebo skupiny akcií.
je ta část finančního trhu, kde je obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Prostřednictvím kapitálového trhu získávají soukromé podniky a veřejné rozpočty značnou část kapitálu k financování svých investic a dalších výdajů. Zdroj: www.mfcr.cz
je způsob skupinového financování, kde větší počet investorů z řad veřejnosti přispívá malými částkami na vybraný projekt či společnost a může tak získat odměnu ve formě úroků nebo podílu na výnosech (záleží, co je předem stanoveno).
je finanční produkt k investování peněz od více investorů do různých aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity a je spravován profesionálním správcem. Investoři pak získávají podíl na zisku nebo ztrátě fondu v závislosti na výkonnosti jeho investic.
jsou investiční fondy, které se specializují na nákup a držení dluhopisů vydávaných vládou. Tyto fondy umožňují investorům získat výnosy z úroků, které vláda platí na své dluhopisy. Fondy státních dluhopisů jsou považovány za relativně bezpečné investice, protože vlády mají obvykle vysoké úvěrové hodnocení a jsou považovány za spolehlivé dlužníky.
jsou investiční fondy, které se zaměřují na nákup dluhopisů emitovaných soukromými společnostmi. Umožňují investorům získávat výnosy z úroků, které tyto společnosti platí na své dluhopisy. Fondy firemních dluhopisů jsou obvykle považovány za méně rizikové, protože mají pevně stanovený výnos a splatnost.
jsou investiční fondy, které investují do krátkodobých dluhopisů a jiných finančních nástrojů s nízkým rizikem. Tyto fondy mají za cíl zajistit stabilní výnosy a udržovat vysokou likviditu, což znamená, že investor může své investice snadno prodat a získat peníze zpět. Fondy peněžního trhu jsou vhodné pro ty, kteří hledají bezpečné a stabilní investice s nízkým rizikem ztráty kapitálu.
jsou investiční fondy, které shromažďují peníze od investorů a investují je do akcií různých společností. Tyto fondy mají za cíl dosáhnout co nejvyššího zhodnocení investic a zároveň minimalizovat riziko pro investory. Akciové fondy mohou být specializované na určitý sektor, region, nebo mohou být diverzifikované. Investoři mají podíly na celkovém portfoliu a získávají výnosy z růstu hodnoty akcií, které fond drží.
Asociace pro kapitálový trh je asociace, která sdružuje nejvýznamnější investiční společnosti a asset management společnosti, dále pak obchodníky s cennými papíry a banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Zdroj: www.akatcr.cz
je fyzická osoba, která je oprávněna technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. Každá společnost, která je obchodníkem s cennými papíry, může provádět obchody pouze prostřednictvím makléře. Zdroj: www.mfcr.cz
je hodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů. Zdroj: www.mfcr.cz

rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace. Zdroj: www.mfcr.cz
je hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu. Rentabilita vyjadřuje, jak úspěšně byl kapitál použit. Zdroj: www.mfcr.
je rozložení investic mezi různé typy aktiv a trhů.

je soubor investic vlastněných jedním investorem.

Return on Investment je výnos z investice v procentech.
Initial Public Offering je označení pro první veřejnou nabídku akcií společnosti na burze.
jsou akcie významných a stabilních společností s dlouhodobou historií růstu.
je ohodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů. Zdroj: www.mfcr.cz
je nákup a prodej aktiv během jednoho dne.
je prodej aktiv, které investor nevlastní, s cílem profitovat ze sestupného trendu ceny.
je akcie malých společností s nízkou cenou na burze.
Price-to-Earnings Ratio je označení pro poměr ceny akcie k zisku na akcii.
je plán investora na nákup a prodej aktiv.
je posouzení výnosnosti a rizik investičního portfolia.
je metoda analýzy trhu založená na grafech a statistických ukazatelích.
je metoda analýzy trhu založená na finančních účtech a faktorech ovlivňujících společnost.
jsou faktory ovlivňující vývoj ekonomiky a trhů, jako jsou inflace, úrokové sazby nebo HDP.
jsou faktory ovlivňující jednotlivé společnosti a odvětví, jako jsou konkurence, výrobní náklady nebo poptávka po produktech a službách.